Какво представлява защитата на търговска тайна?

търговска тайна

Търговската тайна е термин, който е широко използван в бизнес средите. Може би на много новопостъпващи служители се е налагало да подписват декларация при назначаване, в която се описват именно някои клаузи по договора, които се отнасят до разпространението на търговска тайна. Има доста дружества, които са уязвими по отношение на това част от полезната информация, която се прилага като ноу хау, иновативен подход, предоставящ уникални продукти и услуги, да стане неправомерно достояние на конкуренти. В такива ситуации загубите за съответния бизнес могат да бъдат значителни. Съветваме ви при нужда от професионални услуги в защита на търговската тайна да се обърнете към https://ipconsulting.bg. Консултантската фирма предоставя отлични възможности за правомерно налагане на норми, които да ви подсигурят адекватна защита.

Какво всъщност представлява търговската тайна?

Може би сте чували за това понятие и ви е любопитно да узнаете какво точно се крие под терминологията. Според законодателя под търговска тайна се разбира някакъв вид търговска или техническа информация, която има отношение върху предоставянето на определен вид услуга или е свързана с производството на стока или продукт. Като търговска тайна може да се приема кулинарна рецепта на ресторант или пък технология за производство на някакъв артикул, машина или съоръжение.

Щом е тайна всъщност се има предвид такъв тип информация, която не е общо известна, а е достояние до определен, тесен кръг хора, които оперират  с нея. Затова и неправомерното ѝ разпространение се приема като нарушение, което подлежи на законодателно преследване. Като предмет на търговската тайна могат да бъдат:

  • Различни видове стоки;
  • Специализирани услуги;
  • Производство на продукти и други.

Обикновено повечето хора под търговска тайна разбират някакъв вид нововъведение, които има улесняваща и подобряваща роля.

Възниква въпросът и кой се счита за собственик на тайната и кой може да оперира с нея съобразно правомощията, които притежава. Законът предвижда това да бъде както физическо така и юридическо лице, което има право да осъществява контрол върху тайната спрямо други лица, които в хода на трудовата си дейност имат достъп до нея.

Средства за защита

бизнес

Варианти за неправомерни действия спрямо опазването на търговската тайна има много. нейното разкриване е в състояние да навлече доста загуби на бизнеса и това има необратим ефект. Затова защитата в случая е особено важна що се отнася именно до това да се подсигурят по-добри, по-сигурни, по-ефективни условия за качественото ѝ опазване.

Формите на нарушаване могат да бъдат изразени като:

  • Копиране на документи;
  • Създаване на аналогични прототипи;
  • Разпространение на информация;
  • Предоставяне на вещи, рецептури и други, свързани с производството на даден продукт.

Изобщо всичко, което е свързано с недобросъвестно придобиване на информация, която не е достъпна за всеки може да се опише като нарушаване на търговската тайна.

Кога възниква процедура по повдигане на производство по защита?

Законът предвижда да се предприемат стандартни съдебни искове, когато има явно нарушаване на търговската тайна. Разбира се в случая ще имате нужда от компетентен адвокат, който да ви гарантира спазването на процедурата по подаването на исковата молба с оглед да се подсигури адекватна защита.

Обикновено се пледира за някакво обезщетение, което е базирано на пропуснати ползи, уронване на авторитета на собственика на тайната. Това, което се оказва най-трудна част за юристите е именно доказването, че има констатирано нарушение и е ясен извършителя. Като се има предвид, че повечето случаи се уповават на някакви словесни изказвания то е безспорно не толкова очевидно за съда дали действително считания за нарушител е такъв и реално самото доказване, че са нанесени вреди върху нереализирани продажби или отклик на клиенти изисква сериозни познания на материята.

Затова е особено необходимо да наемете опитен адвокат, който е компетентен и разполага с умения да изготви доклад, в който ясно са описани вредите и щетите нанесени от конкретно разкриване на търговската тайна.

Може да харесате още ...